โรงเรียนบ้านยองแหละ
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อยู่ในสังกัดการดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับการสนันสนุนจากโครงการดอยเป้เป้อ
ครูคนแรกที่เป็นผู้สอนคือ ครูถวิล ดวงใจ
เริ่มแรกใช้สถานที่บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจัดการเรียนการสอนชั่วคราว
ต่อมาครูและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างศูนย์การเรียนขึ้นโดยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2547

ปัจจุบันมีนักเรียน 100 คน
อาคารเรียนได้ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก
หลังคารั่วเมื่อยามฝนตก พื้นห้องและผนังไม้ผุพัง

สภาพนั้นไม่ต่างจากโรงเรียนบ้านแม่ระมีดน้อยและบ้านแม่ระมีดหลวงและโรงเรียนบ้านพะอันที่ได้สร้างแล้วจนเสร็จ
โดยโรงเรียนใหม่ที่จะขึ้นไปช่วยกันสร้างนั้นทำจากปูนมีความแข็งแรงคงทน
งบประมาณการสร้างอยู่ที่ 500,000-700,000 บาท

ที่ผ่านมาในปี 2553-2555 ได้สร้างไปแล้วทั้งสิ้น 3 โรงเรียนครับ
ภาพโรงเรียนแม่ระมีดหลวง ก่อนสร้าง หลังสร้าง
ภาพโรงเรียนแม่ระมีดน้อย ก่อนสร้าง หลังสร้าง
ภาพโรงเรียนบ้านพะอัน ก่อนสร้าง หลังสร้าง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
อยู่ในโครงการ “ให้ 1 ได้ 2″ ของกรมสรรพากร
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าของยอดบริจาคครับ

โอนเงินมาร่วมบุญได้ที่บัญชี
*************
**************
****************

ปิดรับบริจาคแล้วครับเมื่อ 15/12/2555 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งไปออกในอนุโมทนาครับ

รายชื่อผู้บริจาค แจ้งผ่านระบบ Google Docs

จีรนันท์ โรจน์วงศ์สุริยะ 5000 บาท
อลิสา ฉัตรานนท์ 3001 บาท
นายเนติลักษณ์ ผดุงสูงเนิน 200 บาท
ภัฏฏินี นานานุกูล 1000 บาท
วรนาท รุ่งศรีรัตนวงศ์ 2000 บาท
วรภา ตีรถะวรวรรณ 500 บาท
Yokie Jira 1001 บาท
ปิยภา สอนชม 300 บาท
B.R.W. 133 บาท
วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 5000 บาท
วันมาตา ขจรเดชกุล 5000 บาท
หจก.หาดทองบวรธุรกิจ 2000 บาท
ธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ 6000 บาท
ทวิชา ทวิิชาติเมธีกุล และครอบครัว 3000 บาท
จันทร์รัตน์ เถื่อนวงศ์ 555 บาท
ประวรรตน์ ปั้นศิริชัยกุล 1000 บาท
ภัควัลย์ ธีรพรภัควัฒน์ 200 บาท
นิภาพรรณ เจียงกิจรุ่งโรจน์ 2000 บาท
วรฤทัย สุขเอี่ยม 200 บาท
ดร.ฐานิสร์ ฟอลเล็ต 2000 บาท
จุฑาภรณ์ ช่วยละแม 500 บาท
กลันทิกา กาญจนะพังคะ 400 บาท
มุกดา เกียรติวิกรัย 1000 บาท
อุทัย เกียรติวิกรัย 2000 บาท
วรรณี วิริยะกิจไพบูลย์ 11000 บาท
พงศกร แท่นประยุทธ 500 บาท
พิเชษฐ์ เจียงกิจรุ่งโรจน์ 2000 บาท
ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์ 4000 บาท
ศุภกร เต็มคำขวัญ 200 บาท
พิชัย เหลียงทอง 2000 บาท
ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ 5000 บาท
นาย เศกสิทธิ์ ศุภเมธาพร 1000 บาท
อนุทิน(แม่) อธิภัทร(ลูก) เตรียมรุ่ง 600 บาท
ณัฏฐชัย วิเชียรไพศาล 2500 บาท
สมชาย โรจนวัฒนา 1000 บาท
นุชรินทร์ เหลืองสุรฤทธิ์ 1000 บาท
น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์ 200 บาท
บัวทิพย์ ชมภูศรี 300 บาท
ธิดาพร ศิริถาพร 2002 บาท
บุรินทร์ เจริญผล 3800 บาท
นางเบญจวรรณ. ศิริสรรพ์ 2000 บาท
ปณิธาน ชินวัฒนโชติ 1000 บาท
ธนพร 500 บาท
ประภารัตน์ มั่นจิตร์นุกูล, พิมพาภรณ์ อาภาศิริผล 1595 บาท
ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน 2000 บาท
ฉัตรรวี 2000 บาท
น.ส. วรัทยา อัศวโฆษิต 200 บาท
นพดล โกศิริ 5000 บาท
รินฤดี. โซ่มงคล 5000 บาท
บริษัท ฮาวฟาร์ จำกัด 5000 บาท
เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล 100 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ 5000 บาท
สัญลักษณ์ เสิ่น 3000 บาท
ธรินทร์-นวลจิรา กังสนันท์ และครอบครัว 500 บาท
ดุจฤดี อภิวงศ์ 3000 บาท
ชัยพร วิบูลย์กิจอาภากุล 1000 บาท
จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 2000 บาท
โน้ต 200 บาท
ปณิชา ภูริธนฉัตร 3000 บาท
สาโรช วิเศษนิมิตชัย 2000 บาท
ชวนพ วิทยาภิรักษ์ 500 บาท
สุวัฒน์ สินธวณรงค์ 20000 บาท
ฐิตวี 2000 บาท
พรศิรินทร์ พุ่มพวง 300 บาท
ธนียา ผาณิตพิเชฐวงศ์ 500 บาท
สุธิดา เสนีย์นันทะวงศ์ 1000 บาท
นฤทัย สิทธิ์ภานุวงค์ 500 บาท
กิตติพงษ์ สินธนภัค 1000 บาท
โสภณ แย้มกลิ่น 4000 บาท
คุณยศพล จ่างเจริญกิจ 1000 บาท
คุณนิภาพร จ่างเจริญกิจ 1000 บาท
นาย ฐิตพงษ์ วิริยะพงษ์ และ นส. ปณัสสา กาญจนวิเศษ 2000 บาท
นางสาวอมรทัศน์ สดใส 3000 บาท
นางรัชฎา สดใส 5000 บาท
ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์ 200 บาท
วรสิริ จันทร์กระจ่าง 1000 บาท
ณัฐกาญจน์ อัศว์วิเศษศิวะกุล 596 บาท
เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์ 1200 บาท
มนัสนันท์ ธนกฤตวราทรัพย์ 4000 บาท
นส ปวีณา แสนสุรีย์รังสิกุล 1500 บาท
พจนา วงษ์เฉลา 1500 บาท
ธนชัย มีโชค 120 บาท
ธีรภัทร ขุนทอง 500 บาท
กวิน ฉัตรานนท์ 1001 บาท
อวัตถา วิทยกุล 200 บาท
ชวลิต วิศาลเศรษฐพันธ์ 300 บาท

16 ธันวาคม 2555

ภาพย้อนหลัง สร้างโรงเรียนปี 2553 https://somjade.com/2010/545

ตัวอย่างภาพในอนุโมทนาซึ่งนำไปหักภาษีได้

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านยองแหละ
เป็นหนึ่งในสถานศึกษา จำนวน 776 แห่ง ที่อยู่ในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
ซึ่งมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และจะเสด็จฯ เยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารเหล่านี้ด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เวปของสนง.โครงการสมเด็จพระเทพฯได้ที่นี่นะครับ http://kanchanapisek.or.th/kp14/30years/home.html

Please follow and like us: