ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพะอัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย

ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี 2537
โดยมีนักศึกษาออกค่ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างอาคารเรียนให้
โดยสร้างแบบไม่ถาวรฝาทำด้วยไม้ไผ่
ต่อมามีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาสร้างอาคารแบบไม้ที่แข็งแรงกว่าไม่ไผ่ให้
ผ่านกาลเวลาปัจจุบันอาคารเรียนที่ทำจากไม้ชำรุดทรุดโทรม
หลังคารั่วเมื่อยามฝนตกนักเรียนเรียนหนังสือกันไม่ได้ ไม้พื้นห้องก็ผุพัง
สภาพนั้นไม่ต่างจากโรงเรียนบ้านแม่ระมีดน้อยและบ้านแม่ระมีดหลวง
โดยโรงเรียนใหม่ที่จะขึ้นไปช่วยกันสร้างนั้นทำจากปูนมีความแข็งแรงคงทน
งบประมาณการสร้างอยู่ที่ 500,000-700,000 บาทครับ

ที่ผ่านมาในปี 2553-2554 ได้สร้างไปแล้วทั้งสิ้น 2 โรงเรียนครับ
ภาพโรงเรียนแม่ระมีดหลวง ก่อนสร้าง หลังสร้าง
ภาพโรงเรียนแม่ระมีดน้อย ก่อนสร้าง หลังสร้าง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
อยู่ในโครงการ “ให้ 1 ได้ 2″ ของกรมสรรพากร
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าของยอดบริจาคครับ
หน้าตาของในอนุโมทนาที่นำไปลดหย่อนภาษี

โดยวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2555 ผมจะขึ้นไปที่อมก๋อยนะครับ
และจะถ่ายรูปมาฝากครับ

โอนเงินมาร่วมบุญได้ที่บัญชี

**
ตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วนะครับ
ปิดบริจาควันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ครับ

เมื่อโอนแล้ว
แจ้งชื่อนามสกุลยอดบริจาคมาได้ที่
ระบบ Google Docs https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRSQWdWVHFEWWNiSHRrdllHdHNJd0E6MQ
หรือ
Email : somjade.com@gmail.com
ครับ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

1 มีนาคม 2555
สรุปยอดผู้บริจาค 104 คน ที่แจ้งผ่าน Google docs
น.ส.กนก สุภาพมีชัย 222
ไอรินทร์ ปริยสินพัฒน์ 5000
คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ 5000
ปณิชา ภูริธนฉัตร 1000.06
นาย ภูมิปราชญ์ มนัสปิติ 15000
ฌาณุช สุมะนังกุล 1500
เนตรยา ขึ้นทอง 500
yOkie 1000
ดุจฤดี อภิวงศ์ ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล 1000
ทัศน์วรรณ ณ บางช้าง 3500
วิภาค อนุตรศักดา 700
สาโรช วิเศษนิมิตชัย 2000
นายสมบูรณ์ ข่วงสิมมา 300
นฤมล เทียมทิพย์ 500
สุวิชญ์ โพธิคุณ 30000
ธนพล ชัยวานิชกุล 1000
นันท์นภัส เลิศไกรทัศ 500
สิริวรรณ ตังคธัช 2000
วิชัย อังคเศกวินัย 1000
นายสมชาย โรจนวัฒนา 3000
ประภารัตน์ มั่นจิตร์นุกูล 599
นฤพล รัชตะสมบูรณ์ 1000
นฤพล รัชตะสมบูรณ์ 500
พลภัทร มันยานนท์ 500
สุธิดา มันยานนท์ 500
นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ 500
กรรณานุช (แวว) 1000
ชาลินี ตั้งทวีธรรม 2000
พิชญ์พล 2300
ศราวุธ ตั้งมานะกุล 3000
โสภณ-ทัศนีย์ แย้มกลิ่น 2000
ของขวัญ 555
พงศกร แท่นประยุทธ 500
เอ๋ย เอ๋ย 1000
นส.รสรินทร์ รัตนาชิราสุทธิ์ 500
นส.จุฬาลักษณ์ ฤกษ์ทวีสุข 500
รุ่งศักดิ์ เจริญกุลวณิชย์ 500
นฤมล 200.55
ศักดิภัทร์ สายสุวรรณ 1000
อลิสา ฉัตรานนท์ 1965
นางสาวกัญญาภัส อังศุชนสิน 1000
นางพอใจ อังศุชนสิน 500
ทรรศนีย์ รินทร์ธราศรี 300
ชนัญญา พิมพลาและครอบครัวและเพื่อน 14500
ศิษย์เก่า YWCA 2000
ศุภมาศ ทรงแสงธรรม 1000
อธิภัทร เตรียมรุ่ง 400
สุดาพร จงประเสริฐพร 400
อุกฤษณ์ กังสวนิช และ กิติพร วัฒน์ชัยพนา 5000
นาย ณัฎฐชัย วิเชียรไพศาล 2000
ธเนศ อมรพิทักษ์กูล 45000
รัตนนันท์ นันท์ชัยพฤกษ์ 500
กวิน ฉัตรานนท์ 965.65
อภิสิทธิ์ รัตนะ 2000
ภัทธีรา อุทัยชนะ 500
พีรยสถ์ อุบลวัตร 1000
วัสวี ตันติยันกุล 500
วนิดา นีระสิงห์ 2000
วรธิดา วิทยฐานกรณ์ 500
พิมพ์ปวีณ์ บุญมารัตน์ 200
อโนชา ตระการวนิช 200
พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส 1000
ผณินท์สุธา พรวุฒิยานนท์ 1000
ประภัสสร สุภานันท์ 200
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร 1050
สุภาวดี พุ่มเมฆ และครอบครัว, กฤษณาพร เครื่องทิพย์ และครอบครัว 999
อาภัสสร บุญญะวินัยกุล, ฐิิตตาพร ปานสกุล, วิชัย กังวานศุภมงคล 919
www.banpanicha.com 1500
วาสนา นามศิริพงศ์พันธุ์ 1000
ธีระ ลิ้มเชาวน์ 2000
สุวัฒน์. สินธวณรงค์ 4000
ทวิชา ทวิชาติเมธีกุล 2000
อิสรีย์ โรจนภานุกร 10000
ธิดาพร ใจดี 500
วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์ 300
สุชาดา เทียมทอง 100
พีรยสถ์ ศุภจรูญวงศ์ 100
วันวิสาข์ ปสุนะ 1100
เบ็ญจานี คูเกษมกิจ 1000
ชลิดา เอกจิรพงศ์ 500
บุรินทร์ เจริญผล 5000
มนตรี แซ่โค้ว 640
คุณ วัชรี , ฐาวร ธนากิจ และครอบครัวธนากิจ 1200
วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ 1000
พัธนันทน์ ดุลย์ธนรัตน์ 500
สิริกาญจน์ ปรียะพานิช 1000
จรินทร์ธร ธนชัยหิรัญศิริ 2100
ปิยะวรรณ แจ้งประเสริฐ 1000
ธีรภัทร ขุนทอง 1000
ซี รัศมีแข และเพื่อน 2500
นางสาวเอกรินทร์ คุณยศยิ่ง 50
ณัฐการ ปลั่งศิริ 10000
นพ.บัณฑิต หิรัญชูสกุล 4000
นพ.ณภินทร์ หาญชเล 1272
นพ.นิมิต เหลืองนฤมิตชัย 1000
นายธนิก ดุษฎีกาญจน์ 500
นางสาว อัจฉรา ชูกิจรุ่งโรจน์ 200
หมวย 200
ณัฐวุฒิ สินตระการผล 1000
ธนียา(ราชบุรี) 400
แฟรงค์ 300
ณัฐกาญจน์ อัศว์วิเศษศิวะกุล 900
ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์ 5000
นายปัณณทัต,นางรภัสสา และด.ญ.ลภัสลดา วิรากรชยะกูร 2000

ภาพย้อนหลัง สร้างโรงเรียนปี 2553 https://somjade.com/2010/545

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพะอัน
เป็นหนึ่งในสถานศึกษา จำนวน 776 แห่ง ที่อยู่ในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
ซึ่งมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และจะเสด็จฯ เยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารเหล่านี้ด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เวปของสนง.โครงการสมเด็จพระเทพฯได้ที่นี่นะครับ http://kanchanapisek.or.th/kp14/30years/home.html

Please follow and like us: